top of page

نقش فریدون و کاوه در مبارزه با ضحاکدر جلسه پرسش و پاسخ دوستان شاهنامه جناب دکتر مهرداد پارسه به سوالی در رابطه با نقش کاوه و فریدون در قیام بر ضد ضحاک می‌پردازند


برنامه‌های سیزدهمین بزرگداشت فردوسی دوستان شاهنامه:

زن ستیزی در متون کهن پارسی، سیروس ملکی (صحبت کامل)

زنان و عشق در شاهنامه، دکتر ثریا فیلی (فایل صوتی کامل)

بهرام گودرز در شاهنامه، اباذر (فایل صوتی کامل)

شاهنامه با گیتار سعید مختصی و رضا انصاری با قطعه گردآفرید (نمونه اجرا)

هونیا منفرد با قطعه گردآفرید (نمونه اجرا)

دکتر محمود کویر تراژدی قدرت در شاهنامه (نمونه اجرا)

دکتر شهیره شریف با زنان شاهنامه، نیروی تغییر (نمونه اجرا)

بزرگداشت فردوسی، میکروفون آزاد (گزارش کوتاه)

آشنایی با مهرذات (صحبت کامل)

حمیرا دوستدار مجری برنامه (قدردانی)

نیم نگاهی به داستان کاموس کشانی، رحیم رحیم‌زاده و مجید سعادتی

رابطه شاه و پهلوان در شاهنامه سیامک هروی (صحبت کامل)

نقش فریدون و کاوه در مبارزه با ضحاک، دکتر مهرداد پارسه (بخشی از ضحبت‌ها)Comments


bottom of page