از دیوارنگاره‌های شاهنامه


Talking about the experience of story telling from Shahnameh Graffiti in Mashhad and a talk with Abbas Shahsavar (the session is in Persian)

تجربه دیواره‌خوانی در مشهد و صحبتی با جناب آقای عباس شهسوار

مصاحبه کامل با جناب آقای شهسوار را در اینجا ببینید.9 views0 comments