top of page
چندی پیش برای بازدهی بهتر در کارگاه شاهنامه‌خوانی سبک خوانش شاهنامه را عوض کردیم و بجای اینکه داوطلبان، شاهنامه بخوانند از تمامی حضار خواستیم تا هر یک، ده بیت را بخوانند و در صورت تمایل ابیات را معنی کنند. اینگونه همگی در تجربه‌ی خوانش شاهنامه شریک می‌شدند. ضمن سپاس برای همکاری دوستان، ممنون می‌شوم تا در صورت تمایل، سوالات زیر را کامل نموده و بمن برگردانند. با پر کردن این پرسشنامه و اختصاص دادن فقط 3 دقیقه از زمانتان کمک می‌کنید، جلسات باکیفیت‌تری برگزار کنیم. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزارم
قبل از شرکت در کارگاه‌های شاهنامه‌خوانی تا چه حد با شاهنامه آشنا بودیدقبل از شرکت در کارگاه‌های شاهنامه‌خوانی تا چه حد با شاهنامه آشنا بودید
خوانش ده بیت در هر جلسه تا چه حد شما را برای دنبال‌کردن داستان و فهم معانی ابیات کمک کرده؟خوانش ده بیت در هر جلسه تا چه حد شما را برای دنبال‌کردن داستان و فهم معانی ابیات کمک کرده؟

Thanks for your feedback!

bottom of page