چگونه به درک بهتری از شاهنامه برسیم، متون تکمیلیَA talk about other sources of information that can help to understand Shahnameh.


در ابتدا آقای مجید سعادتی در رابطه با تکنیک‌های جنگی که در داستان کاموش کشانی به انها اشاره شده صحبت کوتاهی خواهد داشت و سپس آقای همایون نوروزی در مورد نقش آگاهی در مور جغرافیای شاهنامه و متونی که خواندن آنها به درک بهتری از شاهنامه کمک می‌کند می‌پردازند. در پایان دوستان حاضر در جلسه فرصتی خواهند داشت تا نظر خود را در رابطه به نکات مورد گفتگو بیان نمایند.


برای دریافت لینک رایگان ورود به جلسه از طریق لینک زیر ثبت‌نام نمایید.

https://www.friendsofshahnameh.com/post/a-look-at-friendsofshahnameh-com

26 views0 comments