top of page

دیو"شاهنامه دیوهائی هم داریم که جسمانیت ندارند اما هیبت و زیانمندی آنان کمتر از آن دیو های قابل رؤیت نیست و چه بسا زیانمندترند.از آن رو که نمی توان به یاری هیچ رزم افزاری ازدست آنها رهائی یافت. این دیوها دیوهائی هستند که با نفس و روان انسانی سرو کار دارند" ده دیو آدم خوار در شاهنامه


8 views0 comments

Comentarios


bottom of page