خوانش شاهنامه هم به پایان رسید


از آن پس نمیرم که من زنده ام که تخم سخن من پراگنده ام هر آنکس که دارد هش و رای و دین پس از مرگ بر من کند آفرین

I will never die That I have scattered the seed of words Anyone who is wise and just Asks for me to be blessed after my death


از 2012 آغاز کردیم. 270 جلسه ی هفتگی را به خوانش شاهنامه اختصاص دادیم که از این تعداد چهل و پنج جلسه در قرنطینه اجرا شد و اکنون به پایان راه رسیده ایم. سپاس ویژه از سه همراه عزیز (خانم ها افسانه، حمیرا و نصرت) و سپاس از کسانی که با خوانش پست های وبلاگ ما را همراهی کردند.

We started in 2012 and spent 270 weekly sessions reading and discussing Shahnameh, out of which 45 sessions were during the quarantine time in 2021. Many thanks to my three special friends (Afsaneh, Homeyra and Nosrat) that were with me in this mind-


blowing journey.


1 view0 comments