top of page

جنگ افزارهای ایرانیان

The article in the link below talks about the weapons used in olden time in Iran.

https://www.roshdmag.ir/fa/article/21459/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-


در عصر ساسانی

تیر و کمان

تیر و کمان از سلاح‌های تعرضی دور‌برد بود که نه‌تنها در شکار حیوانات، بلکه در صحنه کارزار نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت. در ایران باستان شکل‌های مختلفی از کمان ساخته می‌شد که در شکل ظاهری و کاربرد با کمان‌های سایر ملل متفاوت بود. زه این کمان‌ها را از پوست یا موی اسب و یا روده حیوانات درست می‌کردند... دنباله مطلب در لینک بالا

15 views2 comments

Recent Posts

See All
bottom of page